Πολιτική Ποιότητας

Πρωταρχικός στόχος της ΡΟΛΛΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ είναι να παρέχει προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, ώστε τα προσφερόμενα από αυτήν προϊόντα να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του πελάτη.

Με σκοπό να διασφαλισθεί η εφαρμογή της παραπάνω Πολιτικής Ποιότητας, η ΡΟΛΛΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, που περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες της, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015.

Μέσω αυτού του Συστήματος η Εταιρεία μας έχει δεσμευτεί απέναντι στους πελάτες της για τα εξής:

• Να συμπεριφέρεται με ειλικρίνεια, συνέπεια και σεβασμό στους πελάτες της.
• Να προσφέρει αξία στους πελάτες της, μέσα από το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρει.
• Να εστιάζει την προσοχή της στους πελάτες της, εξετάζοντας άμεσα τα παράπονά τους, αλλά και προβλέποντας τις επιθυμίες και τις απαιτήσεις τους.
• Να επενδύει στην εκπαίδευση και βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού της.
• Να ενθαρρύνει και να υποκινεί τη δημιουργικότητα των εργαζομένων της.
• Να βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων της.
• Να βελτιώνει συνεχώς την απόδοση της λειτουργίας της κάνοντας καλύτερη χρήση των πόρων της.
• Να εκσυγχρονίζει την οργάνωσή της για να ανταποκρίνεται στις αλλαγές του περιβάλλοντος.
• Να βελτιώνει την απόδοσή της με την διείσδυση σε νέες αγορές.
• Να ακολουθεί και να χρησιμοποιεί πρότυπες μεθόδους ελέγχου και πιστοποίησης των υπηρεσιών της.
• Να επενδύει σε νέες τεχνολογίες

Με βάση τα ανωτέρω κάθε εργαζόμενος στην εταιρεία δεσμεύεται κάνοντας χρήση της εκπαίδευσης που του παρέχεται και των μέσων που τίθενται στη διάθεσή του να τηρεί τις Διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και να συμβάλει στη διαρκή βελτίωσή του.
Η Πολιτική Ποιότητας εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια παραγωγής και παροχής υπηρεσιών και ανασκοπείται οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο. Είναι διαθέσιμη στο κοινό και σε όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη

Θεωρείται τέλος απαραίτητο να τονισθεί ότι η εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την Εθνική και την Κοινοτική νομοθεσία.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΡΟΛΛΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ υποστηρίζει και εποπτεύει την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και υπογράφει την παρούσα Πολιτική Ποιότητας.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
Σταμούλης Ιωάννης Κορωπί, 22/10/2021

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ